Algemeen

Braber Medische Coaching respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Braber Medische Coaching verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Braber Medische Coaching verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Evaluatie van onze dienstverlening kan geschieden via een enquête of via een ingehuurde specialist die dit onderzoek vorm geeft. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Braber Medische Coaching verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Wij dienen privacygevoelige medische informatie te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk is bij het coachen van een deelnemer aan een herstel- en/of vitaliteitstraject.
 • Wij dienen persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken van deelnemers aan een nascholing.

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Braber Medische Coaching verwerkt de navolgende algemene, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Werkgevergegevens
 • Informatie van opdrachtgevers
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze webpagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Braber Medische Coaching omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • De grondslag van gegevensverwerking en verzamelen is gelegen in het volgende:
  • artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG – persoonsgegevens worden verwerkt door een bedrijfsarts:
   • De voornaamste grondslagen voor een bedrijfsarts zijn: de uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang het beschermen van vitale belangen van betrokkene of vervulling van een algemeen belang.
   • Artikel 30, eerste lid, onder b, AVG en artikel 14, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet. Maar het kan ook zijn dat u ons toestemming geeft.

In deze wetgeving staat opgenomen dat een bedrijfsarts uitsluitend op basis van

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

gegevens verwerkt en verzamelt. Verzamelen en verwerken kan geschieden mondeling of schriftelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Braber Medische Coaching deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door andere artsen, het (laten) uitvoeren van een onderzoek, behandelingen of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Braber Medische Coaching.

Daarnaast kan Braber Medische Coaching persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Braber Medische Coaching geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien Braber Medische Coaching gegevens met partijen (verwerkers) deelt, maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u Braber Medische Coaching schriftelijk hiervoor machtigt, kunnen wij persoonsgegevens delen met derden zonder verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Braber Medische Coaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Braber Medische Coaching gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Braber Medische Coaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Braber Medische Coaching bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Braber Medische Coaching hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Medische stukken: volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en niet medische of wettelijk noodzakelijk bewaart hoeven te worden, worden na het gebruik direct verwijderd;
 • Opslag van klantgegevens in onze database (personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) worden verwijderd na 10 jaar wanneer er geen activiteit is geweest. Wanneer er een product is aangeschaft door u, zullen wij de gegevens buiten dit bewaartermijn vasthouden voor eventuele toekomstige dienstverlening;
 • Overige persoonsgegevens die wij ontvangen via correspondentie en telefonisch contact worden verwijderd na 7 jaar;
 • De anonieme gegevens van het apparaat type, type internetbrowser en het surfgedrag op onze website worden verwijderd na 4 jaar.

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit ;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Braber Medische Coaching aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke verplichten van een bedrijfsarts en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Braber Medische Coaching

roelien@brabermedischecoaching.nl
Handelsweg 56
4387 PC Vlissingen
06-24971489

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Braber Medische Coaching neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Braber Medische Coaching (www.brabermedischecoaching.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Braber Medische Coachinghoudt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Braber Medische Coaching houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Braber Medische Coaching verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Braber Medische Coaching te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Braber Medische Coaching op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Braber Medische Coaching maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Braber Medische Coaching geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Braber Medische Coaching heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (httpss://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Braber Medische Coaching heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Braber Medische Coaching gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Roelien Grob-Braber van Braber Medische Coaching.

Dit privacy statement is op d.d. 07-07-2019 vastgesteld.